Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym jak
i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w tym spółkom prawa
handlowego i osobom prowadzącym jednoosobowe przedsiębiorstwo. Pomoc
prawną otrzymają również osoby które dopiero zamierzają rozpocząć działalność.
 

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zapewniam:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie i weryfikacja umów, pism, regulaminów,
 • reprezentacja klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym
 • przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • windykacja należności
 • rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 • sporządzanie projektów uchwał, umów spółek oraz zmian do umowy i ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zaskarżanie uchwał organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni
 
W sprawach indywidualnych, osobom fizycznym proponuję pomoc prawną polegającą
na udzielaniu porad prawnych i konsultacji oraz sporządzaniu pism jak i reprezentacji
w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi w zakresie:
 

1. Prawa cywilnego

 • zobowiązania (np. pozywanie i reprezentacja w sprawach o zapłatę),
 • prawo spadkowe
 • księgi wieczyste i hipoteki
 • umowy cywilnoprawne
 • odszkodowania (m.in. komunikacyjne, wypadkowe)
 • ochrona dóbr osobistych
 • obrót nieruchomościami
 • zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste i służebności
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • najem i dzierżawa
 • zniesienie współwłasności

2. Prawa administracyjne

 • sporządzanie skarg, odwołań od decyzji i innych pism z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego
 • reprezentacja przed organami oraz przed sądami administracyjnymi w tym również Naczelnym Sądem Administracyjnym

3. Windykacji wierzytelności

 • przygotowanie upomnień, wezwań do zapłaty
 • negocjacje w zakresie spłaty zadłużenia, przygotowywanie porozumień i umów zabezpieczających spłatę należności
 • sporządzenie i kontrola przestrzegania harmonogramu płatności
 • prowadzenie spraw sądowych celem wyegzekwowania należności
 • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego
 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych

4. Prawa rodzinnego i osobowego

 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego
 • unieważnienie małżeństwa
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie

5. Prawa pracy

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie
 • opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji
 • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
 • mobbing

6. Spraw karnych i wykroczeń

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • powództwa adhezyjne
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
 • sporządzanie apelacji i kasacji

7. Procesy sądowe

 • reprezentacja klienta przed Sądem
 • przygotowanie dokumentacji i pism procesowych
 • negocjacje w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz udział w mediacjach